Kurumsal Sürdürülebilirlik

Çevre Politikaları

Doğa dostu programlarımız ve girişimlerimiz

Belek Antalya’daki doğa dostu otelimizde

Regnum Carya'da, “doğa dostu” yalnızca bir slogan değildir. Bir hedef tanımıdır. Yenilikçi doğa dostu programlarımız ve girişimlerimiz, çevremizi korumak ve Belek-Antalya Türkiye’nin vazgeçilmez doğal kaynakları üzerindeki etkimizi en aza indirgemek için tasarlanmıştır. Avrupa’nın ilk LEED Altın Sertifikalı golf oteli olarak, gündelik işletme kültürümüz, sorumlu ve sürdürülebilir felsefelerden etkilenmektedir. Ayrıca, Regnum Carya, doğa dostu binalara ve ABD Doğa Dostu Bina Birliği tarafından verilen TURCEKO’ya ilerici bir bakış açısıyla yaklaşarak tasarlanmıştır.

LEED

Doğa dostu binalar, tasarım, inşa ve işletimleri sırasında çevreye ve insan sağlığına zarar vermez. Regnum Carya bu amaçlara yönelik pek çok doğa dostu stratejiyi hayata geçirmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Sürdürülebilir Yerleşimler-SY
 • Su Verimi-SV
 • Enerji ve Atmosfer-EA
 • Malzemeler ve Kaynaklar-MK
 • İç Ortam Kalitesi-IOK
 • Tasarımda Yenilikçilik-T

Sürdürülebilir Ortam

LEED sertifikalı programlarına ek olarak, Regnum Carya pek çok sayıda yüksek öncelikli sürdürülebilirlik projesi de yürütmektedir. Bunlar:

 • Atık yönetimi
 • Enerji yönetimi
 • Su yönetimi
 • Hava kalitesi koruma yönetimi
 • Gürültü kontrolü yönetimi
 • Bitkisel yağ atıklarının kontrolü ve yönetimi
 • Kimyasal yönetimi
 • Bahçe yönetimi
 • Doğal hayat dengesi

Çevre ve Enerji Politikası

Regnum Hotels olarak, faaliyet gösterdiğimiz çevrenin, toplulukların ve kültürlerin işimizin başarısı için hayati önem taşıdığının farkındayız. “Doğa ve Çevreye Saygı”, şirketin temel değerlerinden biridir ve sorumlu liderlik anlayışıyla sürdürülebilir kalkınmaya ve toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmaya olan bağlılığımızın altını çizer.

Hizmet ve ürünlerimizin, çevresel, sosyal ve ekonomik olarak hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin olabileceğinin bilincindeyiz. Hizmet kalitemizden ve yasal şartlar ile diğer gereklilikleri karşılama taahhüdümüzden taviz vermeden bu üç alanda olumsuz etkilerimizi minimize etmeyi amaçlıyoruz. Yasalara ve bu politikaya uyumu düzenli olarak tetkik etmeyi, ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamayı, ilerlememizi ölçmeyi ve performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Amacımız; gerçekleştirdiğimiz projeler ile sektörde öncü olmak, farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir turizmi desteklemektir.

Sürdürülebilir turizme yönelik çalışmalarımızı; vizyonerlik, doğa ve çevreye saygı, insana değer, samimiyet ve mükemmeliyetçilik ilke ve değerlerimize uygun olarak gerçekleştiriyor ve düzenli olarak gözden geçiriyoruz.

Regnum Hotels olarak bu politika kapsamında, tüm hizmetlerimiz için amaç ve hedeflerimizi belirliyor, bunlara ulaşmak için sorumluluklarımızı tanımlıyor, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın katılımını destekliyoruz.

Regnum Hotels;

 • Enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak, geri dönüşüm ve geri kazanımı artırmak,
 • Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçlerimizi oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almak,
 • İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirmek ve uygulamak,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında sürdürülebilir turizmi destekleyecek projeleri geliştirmek ve uygulamak,
 • Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun çevre ve enerji bilincini artırmak,
 • Üretim ve hizmetlerimizden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmak,
 • Tüm faaliyetlerimizi Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri’ni uygulayarak gerçekleştirmek,

amacıyla Entegre Kalite Yönetim Sistemlerini etkin şekilde uygulayarak, kaynaklarını ve imkanlarını harekete geçirmeyi taahhüt eder.

Entegre Kalite Politikamız

 • Sunduğumuz hizmet kalitesiyle, turizm sektörüne yön veren, sektör standartlarını belirleyen, lider bir işletme olarak uluslararası standartlara uygun işletim ve yönetim sistemi kurar ve uygulanmasını sağlarız.
 • Misafir beklentilerini aşmayı hedefleyen, mükemmeliyetçi bakış açımızla, misafir memnuniyeti, kalite yönetim sistemimizi ve hizmet kalitemizi sürekli ölçer, iyileştiririz.
 • Şeffaf yönetim biçimimizle, tüm çalışanların sistemimize katkıda bulunmasını sağlarız. Kurum kimliğini tüm çalışanlara aşılayarak milliyet, etnik köken, cinsiyet gözetmeden ekip çalışmasına inanan çalışanlar yaratır ve uzun süreli grup bünyesinde kalmalarını sağlarız.
 • Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla, çevreye olan etkilerimizi tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız. Doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgemek için gayret ederiz. Çevre ve enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli, çevreye zararı minimum ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesine öncelik veririz. Çevre ve enerji performansımızı artırmak için her türlü bilgi ve veriye ulaşmaya çalışır, gerekli kaynakları sağlar, Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi hedefleriz.
 • Çevre bilinci ve sosyal sorumluluklarımızın; sadece çalışanlarımızca değil, konuklarımız, tedarikçiler, alt taşeronlar ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlamaya çalışırız. Yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak çevre koruma ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesine katkıda bulunuruz.
 • Bilgi varlıklarımızı koruyarak, bilginin ve verinin gizliliğini sağlar, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı koruruz.
 • Bulunduğumuz yerlerde, yerel istihdamı arttırmak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alır, çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşırız.
 • Ülkemizde yürürlükte olan çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği ve insan hakları ile ilgili yayımlanmış olan kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz. Faaliyetlerimizi yürütürken misafir ve çalışanlarımızı meydana gelebilecek yaralanmalardan, hastalıklardan korumak ve iyi çalışma koşulları sağlamak için gerekli önlemleri alır ve uygularız. Misafirlerimizin sağlıklı bir şekilde beslenmeleri için; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz gıdalar sunarız. Hammadde alımı, depolanması, hazırlanması ve sunumunda ülkemizde yayımlanmış yasa ve yönetmeliklere uyarız.
Rezervasyon

Daha iyi fiyatlar için rezervasyonunuzu buradan yapın.

REZERVASYON